امکان دریافت بروزرسانی به صورت واقعی. چیزی که در نسخه های تقلبی دیده نخواهد شد