پایداری بیشتر در مقایسه با نسخه های  تقلبی و غیر اصلی